fbpx

VEDTÆGTER

for

Dansk Selskab for Oral Implantologi

(DSOI)

(Danish Society of Oral Implantology)

 

§ 1.

Navn og hjemsted

 

1.1 Selskabets navn er ”Dansk Selskab for Oral Implantologi” med binavnene “Danish

Society of Oral Implantology” og ”DSOI”.

 

1.2 Selskabets hjemsted er formandens bopælskommune.

§ 2.

Formål

 

2.1 Selskabets formål er at fremme den faglige udvikling af den orale

implantologi ved at udbrede kendskabet til implantologisk forskning og praksis.

§ 3.

Medlemmer

 

3.1 Som medlem kan bestyrelsen optage tandlæger, tandteknikere og andre

personer med relationer til oral implantologi. Medlemskabet er personligt.

 

3.2 Indmeldelse sker på foreningens IT platform.

Alle medlemmer skal, hvor muligt, oplyse elektronisk postadresse/e-mail til IT platformen.

Et medlem har selv ansvaret for, at den oplyste e- mail adresse kan modtage

beskeder/informationer fra administrator eller bestyrelsen. Hvis medlemmet skifter e-mail

adresse, skal medlemmet straks give administrator besked herom. Hvis medlemmet ikke

opfylder sine forpligtelser, bærer medlemmet selv ansvaret for, at korrespondancen ikke

kommer frem til medlemmet.

 

3.3 Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. Medlemmet har krav på skriftlig

bekræftelse på udmeldelsen.

 

3.4 Bestyrelsen kan efter fremsendelse af skriftlig betalingspåmindelse slette et medlem

på grund af kontingentrestance, hvis restancen ikke er betalt inden udløb af den

i betalingspåmindelsen fastsatte frist.

 

3.5 Til selskabets arrangementer kan bestyrelsen invitere gæster.

 

3.6 Bestyrelsen kan i enighed udnævne æresmedlemmer, der opnår

kontingentfrihed.

 

§ 4.

Eksklusion

 

4.1 Et medlem kan ekskluderes, såfremt vedkommende handler i strid med

selskabets vedtægter, såfremt medlemmet på særlig grov måde har

tilsidesat sine medlemspligter, eller såfremt særlige forhold i øvrigt giver

anledning dertil. Bestyrelsens beslutning om eksklusion kræver dog, at 4/5 af

bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

 

4.2 I sager om eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen

træffer sin afgørelse.

 

4.3 Det ekskluderede medlem kan kræve, at sagen afgøres på den

førstkommende ordinære generalforsamling, og at sagen sættes på

dagsordenen som et særligt punkt. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal

behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få

skriftlig meddelelse herom senest 7 døgn før generalforsamlingen afholdes,

ligesom det ekskluderede medlem har adgang til generalforsamlingen med

ret til at forsvare sig. En generalforsamlingsbeslutning om eksklusion kræver

samme majoritet, som ved ændring af selskabets vedtægter.

 

§ 5.

Ordinær generalforsamling

 

5.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed i alle

anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes årligt i tilknytning til

selskabets årsmøde .

5.2 Adgang til generalforsamlingen har alle selskabets medlemmer, samt hvem

bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, der har været

medlem af selskabet i de sidste tre måneder inden generalforsamlingen og som

ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

5.3 Generalforsamlingen indkaldes ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med

angivelse af dagsorden, indkomne forslag, samt tid og sted for

generalforsamlingens afholdelse med mindst to ugers varsel.

Generalforsamlingen med angivelse af dagsorden annonceres på selskabets

hjemmeside senest samtidig med udsendelse af indkaldelse til medlemmerne.

5.4 Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal

være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest den 15. september og skal

optages på dagsordenen.

5.5 En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de

fremmødtes antal.

§ 6.

Dagsorden

 

6.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte

følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år

5. Behandling af indkomne forslag

6. Bestyrelsens eventuelle forslag til legatuddeling

7. Fastsættelse af kontingent

8. Valg til bestyrelse (hvert tredje år)

9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen (hvert tredje år)

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

11. Eventuelt.

§ 7.

Generalforsamlingens ledelse m.v.

 

7.1 Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af

bestyrelsen.

Beslutninger og valg træffes ved simpelt stemmeflertal.

Dog kræver beslutninger omeksklusion, vedtægtsændringer og foreningens

opløsning kvalificeret majoritet, jf. § 4.3,, §13.1, § 14.1 og 14.2.

 

7.2 Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring af mindst ét

stemmeberettiget medlem afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle

afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

 

7.3 Generalforsamlingens beslutninger indføres i et referat.

§8.

Ekstraordinær generalforsamling

 

8.1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere indkaldes, når mindst 1/5 af

selskabets stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen

fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 6 uger efter begæringens

modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning

m.v., gælder de samme bestemmelser, som for den ordinære

generalforsamling.

 

§ 9.

Bestyrelse – valg

 

9.1 Bestyrelsen er selskabets daglige ledelse og repræsenterer selskabet i alle

forhold.

 

9.2 Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller

enkeltstående opgaver.

 

9.3 De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter selskabet i

henhold til vedtægterne.

 

9.4 Bestyrelsen består af en formand, en kasserer samt tre bestyrelses

medlemmer og vælges for tre år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Maksimal funktionsperiode i træk er 9 år.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem af selskabet, der

ikke er i kontingentrestance.

 

§ 10.

Bestyrelse – konstituering – tegningsret m.m.

 

10.1 Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest inden 4 uger – efter

generalforsamlingen.

 

10.2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

10.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer,

hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede, jf. dog § 4.1. om

eksklusion.

 

10.4 I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

 

10.5 Over bestyrelsens beslutninger og forhandlinger i fornødent omfang føres et

referat.

 

10.6 Selskabet tegnes af formanden. Økonomiske dispositioner sker ved underskrift af

enten formanden eller kasseren.

 

10.7 Selskabet tegner for egen regning bestyrelsesansvarsforsikring i anerkendt

forsikringsselskab.

 

§ 11.

Regnskab

 

11.1 Regnskabsåret er fra 1. august til 31. juli.

 

11.2 Bestyrelsen skal inden den 1. september afgive driftsregnskab for det

foregående år og status pr. 31. juli til revisorerne.

 

11.3 Driftsregnskabet og status forelægges den ordinære generalforsamling til

godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.11.4 Det reviderede driftsregnskab og status bekendtgøres for selskabets medlemmer ved den ordinære generalforsamling.

§ 12.

Revision

12.1 På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant.

 

12.2 Revisorerne skal hvert år forud for generalsamlingen gennemgå det samlede

regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 13.

Vedtægtsændringer

13.1 Ændringer af selskabets vedtægter kan vedtages på enhver generalforsamling,

når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

13.2 Forslag til ændring af vedtægterne skal optages på dagsordenen og

udsendes til medlemmerne i fuld ordlyd sammen med indkaldelsen

til generalforsamling.

§ 14.

Selskabets opløsning

 

14.1 Bestemmelse om selskabets opløsning kan kun tages på en særlig i dette

øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes

beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af selskabets

stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse

kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget om selskabets

opløsning.

 

14.2 Opnås sådant stemmeflertal på en generalforsamling, der ikke er

beslutningsdygtig jfr. §14.1, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling,

hvor beslutning kan træffes med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset hvilket

antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede.

 

14.3 På generalforsamlingen skal der samtidigt med beslutningen om selskabets

opløsning træffes bestemmelse om, hvorledes det skal forholdes med den

formue, der er i behold, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, idet

anvendelse skal ske i overensstemmelse med selskabets formål.

 

§ 15

Legater

 

15.1 Bestyrelsen kan på en generalforsamling fremsætte begrundet forslag til

uddeling af én eller flere legatportioner til fysiske eller juridiske personer, som

efter bestyrelsens skøn, uden eller efter ansøgning findes værdige til støtte til

f.eks. forskning, kurser, rejser o.l. til fremme af foreningens formål.

 

Disse vedtægter er vedtaget med simpelt flertal på selskabets generalforsamling den

23. Oktober 2009 og erstatter de på selskabets ordinære generalforsamling den 24.

oktober 1997 vedtagne vedtægter.

Peter Nørlinger              JohnOrloff

formand                      dirigent

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere